De Zoon boven de engelen gesteld!

De Zoon boven de engelen gesteld!

GOD spreekt nog steeds tot al de mensen! Ook nu nog!  Maar de mensen willen niet meer naar God luisteren en derven de Heerlijk Gods!  Maar God heeft u allen heel lief en daadom gaf, HIJ Zijn Enige liefdevolle  Zoon!!!

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, in de profeten, heeft Hij nu in het laatste der dagen, tot ons gesproken, in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het BOED Zijner kracht en, Almachtigheid heeft na de reinigen der zonde tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden,  dan de engelen als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.

Immers tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt Gij, ik heb U heden verwekt, en wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mijn Zoon zijn, En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam: maar van de Zoon: Uw troon; o God; is in alle eeuwigheid en de scepter der gerechtigheid is de scepter van Zijn Koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat. Daarom heeft U o God, Uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

En Gij Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk Uwer handen, die zullen vergaan, maar Gij blijft: en zij zullen alle als een kleed verslijten, en als een mantel zult gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd; Zet u aan Mijn rechter hand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet alle dienende geesten, die uitgezonden worden ten diensten van hen, die het zullen beërven. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatig vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daar aan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar Zijn wil.

JEZUS CHRISTUS IS DEZELFDE TOT IN ALLER EEUWIGHEID

Hij geneest nog altijd de zieken in geheel de wereld. Wij mochten ook in Jezus Machtige Naam heel vele zieken genezen, zoals Kanker, Doven Blinden, Nieuwe heupen, Darmkwalen Nieuwe nieren, Nieuwe levers, Darmkanker, enz., enz., teveel om op te noemen.

God is niet veranderd maar wel de mensen. Omdat zij God de rug hebben toe gekeerd.

Lees de bijbel er op na, Jezus Christus leeft, Hij heeft het voor u volbracht aan het kruis van Golgotha.

Gezegend zijt gij als u, gij, zich, aan dit woord van God houd. Amen. J. T. B. 

19-10-2019