De derde wereldoorlog. Jezus Christus komt.

De derde wereldoorlog. Jezus Christus komt.

Wat zegt de BijBel  overde eindtijd! Hier staat het!

Alle christenen, maar ook mensen in de wereld moeten weten dat de derde wereldoorlog, op zeer korte tijd, los kan breken.   Zie ook links: Een heel bijzonder visioen en Waarschuwing!!!Weten jullie waar de eerste Atoombom of waterstofbom zal vallen? Is het soms uw Dorp of plaats?? Waarschuwing!  Waarschuwing!  Waarschuwing! Vrede Vrede  Geen Gevaar Maar wat zegt God hier over. Lees het bovenste  schrijven eens heel goed door en lees het nog eens een, of twee keer, want het kan ook mijn plaats zijn die net als; Zodom en Gemorra  in een tel van de aarde van de aarde weg gevaagd is geworden? ? ?                     

De mensen zullen niet gespaard worden. ATOOMBOMMEN-- WATERSTOFBOMMEN--EN GEMICHE BOMMEN EN  GRANATEN, ZULLEN geheel Europa treffen. Maar heeft God ons nog een beetje tijd gegeven om de mensen op het bovenste geschreven gezegde te waarschuwen en wat Jezus in Mattheus 24 heeft geprofeteerd dat dit komen zou en het

komt!  Dit is Jezus Christus ZIJN uitspraak en daar is niets aan te veranderen. Maar wat zegt Jezus Christus nog aan alle leiders van alle kerken ter wereld??? En Hij zeide  tot hen : Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de  gelovigen volgen: In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen

zij spreken, slangen zullen zij opnemen , en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Dit is de opdracht van allen geredde Christenen. Of blijven alle KERKLIEDERS liever op een achterste zitten, om van hun leven hier op deze aarde te genieten en na hun leven op deze aarde naar de HEL afreizen voor eeuwig? Zie Lucas 16-19-31. Maar pas op! Uw leven kan in een seconde uw ogen voor

goed sluiten en kunt niet meer terug! Uw leven op deze aarde is voor goed ten einde! Maar dan! Als u dan uw ogen aan de andere kant van het graf opent? Waar zult u dan zijn?? Voor zulke luije Christenen is de Hel in Het verschiet. Bekeerd u en laat u dopen door onderdompeling

 Zo genaamde christenen: Bekeert u en doet de eerst liefde weer aan toen gij tot geloof zijt gekomen, anders gaat ook gij de zelfde weg naar de HEL. Zie de rijke nam en de arme Lazarus, Lucas 16-19-31 Zie ook de vijf wijzen en de vijf dwazen Mattheus 25-1-13. Wat dunkt u als u dit leest? En hoe staat u er zelf voor? Wilt u binnen gaan of niet? De keus is aan u zelf.

En stop met liegen tegen uw broeders zusters en uw naaste buren, uw vijanden en vraag om vergeving aan allen. Vraagt gij geen vergeving aan allen, zo zal God de Vader het U ook niet vergeven. En sluit u hier uw ogen voor goed dan is het voor u allen te laat. Want de poort der Hel staat ook voor al deze mensen open en is er geen terugkeer meer mogelijk.     Zie Ananias en Saffira, om [ 1 ] een leugen gingen zij naar de verloren om dat zij de Heilige Geest, belogen, die hun juist het eeuwige leven wilde schenken. maar pas ook gij op waar gij MEE bezig bent op dit moment, de tijd is vol.

Jezus Christus, heeft het voorzegt in het bijbel boek, Mattheus 24. Wat er zou geschieden in de laatste dagen en wij leven in de laatste dagen. Zie wat er over de gehele wereld gaande is. De ene ramp na de andere volgen elkander steeds sneller op en dat moet ons toch wel aan het denken zetten. Of niet? Of zijn wij met elkaar blind geworden en sluiten wij er de ogen voor dat wij dit niet willen zien? Tot het voor u allen te laat is? Lees uw BIJBEL hier op na!

Ik schrijf dit omdat Jezus Christus dit voor 2000 jaar heeft geprofeteerd in Mattheus 24 Lees de bijbel er op na dat de Zoon van God dit heeft geprofeteerd. Wees ten allen tijde op uw hoede. Jezus komt. Lees toch eens de bijbel. Gods enigste boek dat door de Geest Gods voor alle mensen in de wereld is gegeven om behouden te kunnen worden.

Er is geen ander Geestelijk boek in geheel de wereld dan de Bijbel. Gods Woord waar wij ons aan moeten houden. Zie ook Openbaring 22 -6-21 De zoveelste waarschuwing die God der liefde aan alle mensen gratis schenkt. lees het woord Gods.

Alle andere zo genaamde geestelijke boeken zijn door mensen geschreven die de Geest Gods niet hebben ontvangen en dus vals zijn. Bedrieglijk door mensen geschreven die God nooit hebben gekend. Laat staan Hem dienen en even zo ook Jezus Christus niet willen erkennen als hun Zaligmaker en Verlosser.

Maar God wil u allen deze onwetendheid vergeven en u toch nog redding aan bieden door Zijn Zoon Jezus Christus Door Hem alleen is er nog redding voor u maar door geen andere in geheel de wereld. Ik groet u allen in de naam van de Vader de Zoon Jezus en de Heilige Geest in Jezus Christus Machtige Naam. Amen. 

 

   Het wonderbare gezicht !!! Dat Jantinus door kreeg van God de Vader en van Jezus De Christus. De Goddelijke Toren.

In een heel klein huisje in Overijssel zitten iedere morgen en avond twee oude mensen  God de Vader de Zoon en de Heilige Geest te aanbidden in de Geest, voor hun gezinnen, familie, Vrienden, kennissen, de buurt, hun plaats, land, en de regering. Op een avond baden zij tot de Drie enige God de Vader van alle mensen in de naam van Jezus Christus in de Geest Gods.

Toen kwam de  Heilige Geest over de man des huizes en God liet hem een gezicht zien, met de uitlegging erbij en dit is het Gezicht!!!, hij zag in de Geest een geweldige grote toren  en deze toren  stak ver boven de wolken uit en op deze toren stond een geweldige zendmast die rijkte tot aan de Hemel. En hij verwonderde zich over dit gezicht en dacht aan de toren van Babel, maar hij dacht deze is nooit afgebouwd daar er een spraakverwarring ontstond, God heeft daar ingegrepen om deze dwaasheden van mensen die een toren wilden bouwen tot aan de Hemel.

Maar hij vroeg aan de Heer zijn God wat betekend dit gezicht? En de heer sprak deze woorden: In dit kleine huisje in deze plaats dat is het enige huis waar, IK, nog met  volle over gave wordt aanbeden. Toen liet God mij zien hoe Sodom en Gomorra verwoest was door de zonden en liefdeloosheid der mensen. Ook deze plaats is goddeloos, liefdeloos, eigenwijs en met zich zelf ingenomen en denken niet meer aan Mij, de Zaligmaker en Verlosser voor wie, Ik. ben gestorven en Mijn

Woord wordt niet meer gebracht in de Geest in de kerken in jou plaats en omliggende plaatsen, zij nemen uit Mijn Woord de Bijbel wat hun het beste uitkomt, maar zij moeten gewaarschuwd worden waar zij die voorgaan in hun bijeen komsten, dat, Ik, Heel spoedig  weer kom op de wolken zoals, Ik, het in mijn Woord te kennen heb gegeven Allen moeten zich opnieuw bekeren en de eerst liefde weer aan doen,  doen zij dit niet  dan zullen al deze mensen, als ,Ik, terug kom op

 de wolken achter blijven, zij zullen en moeten, Heilig en Rein zijn. Zie de vijf dwazen en de vijf wijzen, ook allen moeten vol zijn van mijn Geest zonder Heiligmaking zal niemand, Mij, GOD zien, spreekt de Heer der Heren, de Schepper van Hemel en Aarde. En zie ook Openbaring  6-21 Houd u aan Mijn woorden zoals ik dit heb laten opschrijven spreekt de Heer der Heren,

Ga er op uit en vertel aan een ieder in jou plaats dit [¬†gezicht ] wat er gaat gebeuren als de mensen zich niet tot Mij wederkeren en zich bekeren  wat er met jullie plaats, en omliggende plaatsen, zal gebeuren als jullie die voor gaan in  bijeenkomsten, kerken-bidstonden-huis samenkomsten. En denk aan  de verwoesting van Sodom en Gemorra  Mijn Komst Genaakt. Bid en Waakt, De verwoesting komt gewis. Denk aan de [Derde wereldoorlog] DEZE KOMT ER AAN. Mattheus 24 De waarschuwing VAN ONZE HEER en HEILAND JEZUS CHRISTUS!!!

Uw broeder in Jezus Christus-Uw profeet Gods mijn gezichtenGods.

19-10-2019